• Adjustable 10 M
 • Adjustable 10 M
 • Adjustable 10 M
 • Adjustable 10 M
 • Adjustable 10 M
 • Adjustable 10 M
{tag_name_nolink}

Adjustable 10 M

Pakuočių skaičius: 21 pieces | Produkto kodas: 206447
 • Produktas "viskas viename", skirtas naudoti esant stipriam Šlapimo ir (arba) iŠmatų nelaikymui.
 • Orui laidi medžiaga, skirta geresnei odos sveikatai užtikrinti.
 • Gali būti naudojamas su atlenktais sparneliais arba pritvirtintais kaip kelnaitės, kad geriau atitiktų vartotojų poreikius
 • Skirta juosmens apimčiai 80-110 cm.

Keletą kartų pritvirtinamos juostelės gali būti klijuojamos bet kurioje vietoje priekyje, kad produktas glaudžiai priglustų prie kūno. Su sugeriamuoju pagrindu, kad padėtų sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrintų apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo.

Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, tam reikia iŠmatuoti klubų apimtį ir pasirinkti didesnę iŠ dviejų apimtį.

 • Aktyvioji zona - tai plotas ákloto viduryje, kur ið tiesø prireikus uþtikrinamas greitas susigërimas.

 • Laidi orui medþiaga odai leidþia kvëpuoti, o tai gerina odos bûklæ.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Pagrindinë technologija su iðkilaus pluoðto kaupimo sluoksniu padeda uþtikrinti maþà pH lygá, kuris bûtø panaðus á odos pH.

 • Attends" produktai yra testuojami ir patvirtinami proDERM Taikomøjø dermatologijos moksliniø tyrimø institute.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

No items found.