• Coldex Endless
  • Coldex Endless
  • Coldex Endless
  • Coldex Endless
  • Coldex Endless
  • Coldex Endless
{tag_name_nolink}

Coldex Endless

Pakuočių skaičius: 30 pieces | Produkto kodas: 202517

Stačiakampis įklotas be vandeniui atsparaus iŠorinio sluoksnio. Gali būti naudojamas kaip papildoma apsauga su kitais įklotais

Coldex Endless - tai vientisas 30 įklotų ritinėlis, kuris gali būti sukarpomas, kad geriau atitikų individualius poreikius.

Attends Insert Pads - tai ávairÞs staèiakampio formos áklotai kurie gali bÞti naudojami su skalbiamomims maiðelio tipo kelnëmis arba kaip áklotas papildomai sugeriantis arba maÞinantis iðmatø tepimà.

Insert-pads

Neaustinës medÞiagos iðorinis sluoksnis leidÞia ðlapimui praeiti á pagrindinio ákloto pagrindà, jeigu produktas naudojamas kaip skatinantis áklotas.

Deoplus áklotas turi itin gerai sugeriantá pagrindà geresnei pratekëjimo apsaugai uÞtikrinti siekiant geresnës apsaugos nuo pratekëjimo, iðlaikyti odà sausà ir apsaugoti nuo blogo kvapo.

Coldex áklotas ir Coldex Endless turi pÞkø pagrindà be itin gerai sugerianèiø medÞiagø ir leidÞia ðlapimui per pagrindà greitai prasisunkti á pagrindiná áklotà.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends Inserts Suvestinė Attends Inserts Suvestinė (462 KB)