• Contours Air Comfort 8
 • Contours Air Comfort 8
 • Contours Air Comfort 8
 • Contours Air Comfort 8
 • Contours Air Comfort 8
 • Contours Air Comfort 8
{tag_name_nolink}

Contours Air Comfort 8

Pakuočių skaičius: 28 pieces | Produkto kodas: 203828
 • Anatominėms formoms pritaikytas įklotas su orui laidžiu tekstilės iŠoriniu sluoksniu, skirtas naudoti esant stipriam Šlapimo ir (arba) iŠmatų nelaikymui.
 • Turi gerai sugeriantį pagrindą, padedantį sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo.

Attends Pritaikytos formos orui laidūs patogūs įklotai skirti užtikrinti, kad glaudžiai priglustų prie kūno. įklotas turi sugeriantį sluoksnį ir orui laidų tekstilės iŠorinį sluoksnį, kad padėtų sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo.

Šio produkto sugeriamumo lygis - 4, 5, 8, 9 ir 10.

 • Laidi orui medþiaga odai leidþia kvëpuoti, o tai gerina odos bûklæ.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Pagrindinë technologija su iðkilaus pluoðto kaupimo sluoksniu padeda uþtikrinti maþà pH lygá, kuris bûtø panaðus á odos pH.

 • Attends" produktai yra testuojami ir patvirtinami proDERM Taikomøjø dermatologijos moksliniø tyrimø institute.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Contours Air Comfort - tai ávairÞs anatomiðkai pritaikytos formos áklotai skirti naudoti esant vidutiniam arba stipriam ðlapimo ir (arba) iðmatø nelaikymui.

Contours Air Comfort

Baltas orui laidus iðorinis sluoknis skirtas padëti sulaikyti ðlapimà arba iðmatas ir siekiant didesnio komforto, diskretiðkumo ir geresnës odos bÞklës.

Drëgmës indikatorius padeda uÞtikrinti tinkamà slaugà ir parodo kai reikia keisti áklotà.

Visiðkai apsaugantis kojos atvartas (Contours Air Comfort 6 - 10) sumaÞina pratekëjimo rizikà.

Produkto sugeriamumo lygis nurodytas ant pritvirtinimo juostos (Contours Air Comfort 4 and 5) ir ant iðorinio sluoksnio (Contours Air Comfort 6 - 10) kad bÞtø galima lengvai atskirti ðiuos produktus slaugos namuose/ palatose.

Itin gerai sugeriantis pagrindas su kaupiamuoju sluoksniu skirtu geresnei apsaugai nuo pratekëjimo uÞtikrinant odos sausumà ir apsaugà nuo blogo kvapo.

Anatomiðkai pritaikytos formos pagrindas siekiant uÞtikrinti patogø naudojimà.