• Contours Regular 4
 • Contours Regular 4
 • Contours Regular 4
 • Contours Regular 4
 • Contours Regular 4
 • Contours Regular 4
{tag_name_nolink}

Contours Regular 4

Pakuočių skaičius: 42 pieces | Produkto kodas: 203491
 • AnatomiŠkai pritaikytos formos įklotas, skirtas naudoti esant vidutinio stiprumo Šlapimo nelaikymui
 • Turi gerai sugeriantį pagrindą, padedantį sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo
 • Su tvirtinimo juostele, leidžiančia Šį produktą vilkėti su savo prigludusiomis kelnaitėmis

Attends Contours įklotai glaudžiai priglunda prie kūno. įklotas turi gerai sugeriantį pagrindą, padedantį sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo. Tvirtinimo juostelės leidžia Šį produktą naudoti su savo prigludusiomis kelnaitėmis siekiant papildomo diskretiŠkumo.

Šio produkto sugeriamumo lygiai - 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Pagrindinë technologija su iðkilaus pluoðto kaupimo sluoksniu padeda uþtikrinti maþà pH lygá, kuris bûtø panaðus á odos pH.

 • Attends" produktai yra testuojami ir patvirtinami proDERM Taikomøjø dermatologijos moksliniø tyrimø institute.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Contours Regular 4-5 - tai anatomiðkai pritaikytos formos áklotai skirti esant vidutiniam ir stipriam ðlapimo ir iðmatø nelaikymui.

Contours 4-5

Anatomiðkai pritaikytos formos pagrindas siekiant uÞtikrinti patogø naudojimà.

Drëgmës indikatorius padeda uÞtikrinti gerà slaugà ir parodo kai reikia keisti áklotà.

Baltas vandeniui atsparus iðorinis sluoksnis nepraleidÞiantis skysèiø.

Minkðtas kojos dirÞelis sumaÞina pratekëjimo rizikà.

Itin gerai sugeriantis pagrindas su kaupiamuoju sluoksniu, skirtu geresnei apsaugai nuo pratekëjimo, uÞtikrinant odos sausumà ir apsaugà nuo blogo kvapo.