• Contours Regular 6
 • Contours Regular 6
 • Contours Regular 6
 • Contours Regular 6
 • Contours Regular 6
 • Contours Regular 6
{tag_name_nolink}

Contours Regular 6

Pakuočių skaičius: 35 pieces | Produkto kodas: 201244
 • Anatominėms formoms pritaikytas įklotas, skirtas naudoti esant stipriam Šlapimo ir (arba) iŠmatų nelaikymui
 • Turi gerai sugeriantį pagrindą, padedantį sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo

Attends Contours įklotai glaudžiai priglunda prie kūno. įklotas turi gerai sugeriantį pagrindą, padedantį sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo. Siekiant maksimalaus rezultato ir komforto, 6 lygio "Attends Contours" turėtų būti naudojamas su "Attends Stretch" tampomomis kelnaitėmis, "Stretch Fit" priglundančiomis kelnaitėmis arba "Stretch Pants Comfort" kelnaitėmis.

Šio produkto sugeriamumo lygis - 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Pagrindinë technologija su iðkilaus pluoðto kaupimo sluoksniu padeda uþtikrinti maþà pH lygá, kuris bûtø panaðus á odos pH.

 • Attends" produktai yra testuojami ir patvirtinami proDERM Taikomøjø dermatologijos moksliniø tyrimø institute.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Contours Regular - tai anatomiðkai pritaikytos formos áklotai skirti naudoti esant vidutiniam arba labai stipriam ðlapimo ir iðmatø nelaikymui.

Contours 6-10

Itin gerai sugeriantis pagrindas su kaupiamuoju sluoksniu, skirtu geresnei apsaugai nuo pratekëjimo, uÞtikrinant odos sausumà ir apsaugà nuo blogo kvapo.

Baltas vandeniui atsparus iðorinis sluoksnis nepraleidÞiantis skysèiø.

Drëgmës indikatorius padeda uÞtikrinti gerà slaugà ir parodo kai reikia keisti áklotà.

Minkðtas kojos dirÞelis sumaÞina pratekëjimo rizikà.

Anatomiðkai pritaikytos formos pagrindas siekiant uÞtikrinti patogø naudojimà.