• Flex 8M
 • Flex 8M
 • Flex 8M
 • Flex 8M
 • Flex 8M
 • Flex 8M
{tag_name_nolink}

Flex 8M

Pakuočių skaičius: 28 pieces | Produkto kodas: 206775
 • įklotai su diržu "viskas viename" skirti naudoti esant stipriam Šlapimo ir (arba) iŠmatų nelaikymui
 • Lanksti tvirtinimo sistema leidžia diržą patogiai pritvirtinti aplink juosmenį prieŠ priklijuojant įklotą

Produktas turi orui laidų iŠorinį sluoksnį siekiant užtikrinti geresnę odos sveikatą ir didesnį patogumą, ir itin gerai sugeriantį sluoksnį, padėsiantį sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo. Drėgmės indikatorius ant iŠorinio įkloto sluoksnio parodo, kad reikia keisti įklotą . Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, tam reikia iŠmatuoti savo klubus ir juosmenį ir pasirinkti didesnę iŠ dviejų apimtį.

 • Aktyvioji zona - tai plotas ákloto viduryje, kur ið tiesø prireikus uþtikrinamas greitas susigërimas.

 • Laidi orui medþiaga odai leidþia kvëpuoti, o tai gerina odos bûklæ.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Pagrindinë technologija su iðkilaus pluoðto kaupimo sluoksniu padeda uþtikrinti maþà pH lygá, kuris bûtø panaðus á odos pH.

 • Attends" produktai yra testuojami ir patvirtinami proDERM Taikomøjø dermatologijos moksliniø tyrimø institute.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Flex - tai ávairÞs "viskas viename" áklotai su dirÞeliu skirti valdyti stipraus ðlapimo ir (arba) iðmatø nelaikymo problemà.

Flex

Baltas orui laidus iðorinis sluoksnis, skirtas padëti sprèsti nelaikymo problemà ir siekiant didesnio komformto, diskretiðkumo ir odos bÞklës.

Drëgmës indikatorius padeda uÞtikrinti gerà slaugà ir rodo kada reikia keisti áklotà.

Elastinis juosmens priekis ir iðorinis sluoksnis siekiant uÞtikrinti tinkamesná naudojimà ir galintis padëti sumaÞinti pratekëjimo rizikà.

Lanksi tvirtinimo sistema leidÞia dirÞà patogiai pritvirtinti prie juosmens prieð ádedant áklotà.

Iðlenktas kojos elastins sluoksnis skirtas patogesniam naudojimui ir siekiant padëti sumaÞinti pratekëjimo rizikà.

Visiðkos kojos apsaugos nuo pratekëjimo atvartas sumaÞina pratekëjimo rizikà.

Anatominëms formoms pritaikytas pagrindas skirtas uÞtikrinti patogø naudojimà.

Itin gerai sugeriantis pagrindas su kaupiamuoju sluoksniu skirtas geresnei apsaugai nuo pratekëjimo, odos sausumui ir apsaugai nuo blogo kvapo.

ákloto dydis ir sugeriamumo lygis nurodyti ant virðutinio sluoksnio kad bÞtø galima lengviau atpaÞinti ðiuos produktus slaugos namuose (palatose).

Dokumentai Parsisiųsti

Attends Flex Gairės dėl tinkamumo Attends Flex Gairės dėl tinkamumo (1148 KB)

Attends Flex Suvestinė Attends Flex Suvestinė (997 KB)