• For Men 3
  • For Men 3
  • For Men 3
  • For Men 3
  • For Men 3
  • For Men 3
{tag_name_nolink}

For Men 3

Pakuočių skaičius: 14 pieces | Produkto kodas: 205945
  • Anatominėms formoms pritaikytas įklotas skirtas naudoti esant lengvam Šlapimo nelaikymui
  • Turi gerai sugeriantį pagrindą, padedantį sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo
  • Su tvirtinimo juostele, leidžiančia Šį produktą vilkėti su savo prigludusiomis kelnaitėmis

Attends For Men 3 - tai įklotas, kurio forma specialiai pritaikyta vyrams. Jis pagamintas iŠ minkŠtos orui laidžios medžiagos, su tvirtinimo juostele, leidžiančia Šį produktą vilkėti su savo prigludusiomis kelnaitėmis. Attends For Men Level 3 turi gerai sugeriantį pagrindą, padedantį sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo.

Šio produkto sugeriamumo lygiai - 1, 2, 3 ir 4

  • Laidi orui medþiaga odai leidþia kvëpuoti, o tai gerina odos bûklæ.

  • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

Attends For Men - tai anatomiðkai pritaikytos formos apsauga vyrams nelaikantiems ðlapimo.

For Men

Anatomiðkai pritaikytos formos glaudÞiai priglundanti patogi apsauga pritaikyta vyrø anatomijai ir skirta geresnei apsaugai nuo pratekëjimo.

Pratekëjimo apsauga skirta geresniam naudojimui ir siekiant sumaÞinti pratekëjimo rizikà.

Minkðtas orui laidus tekstilës iðorinis sluoksnis sumaÞina ðlamëjimo rizikà ir padeda uÞtikrinti papildomà diskretiðkumà ir didesná komfortà.

Tvirtinimo juostelës, kurios leidÞia produktà naudoti vilkint glaudÞiai priglundan�ius apatinius ir padeda sumaÞinti pratekëjimo rizikà uÞtikrinant, kad áklotas liktø tvirtai pritvirtintas savo vietoje.

Itin gerai sugeriantis pagrindas padeda uÞtikrinti geresnæ apsaugà nuo pratekëjimo, odos iðsausëjimo ir apsaugo nuo blogo kvapo.

Minkðtas orui laidus tekstilës iðorinis sluoksnis sumaÞina ðlamëjimo rizikà ir padeda uÞtikrinti papildomà diskretiðkumà ir didesná komfortà.

Tvirtinimo juostelës, kurios leidÞia produktà naudoti gerai pritvirtintà prie apatiniø siekiant sumaÞinti pratekëjimo rizikà ir uÞtikrinant, kad áklotas liktø saugiai pritvirtintas savo vietoje.

ði technologija uÞtikrina, kad kaupimo sluoksnis bÞtø ypaè plonas ir tuo pat metu galëtø daug sugerti, kad oda iðliktø sausa ir gerokai bÞtø sumaÞinama rizika atsirasti nemaloniam kvapui.

Anatomiðkai pritaikytos pagal kÞno formas, kad glaudÞiai priglustø prie vyrø kÞno ir bÞtø padidinta apsauga nuo pratekëjimo.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends For Men Gairės dėl tinkamumo Attends For Men Gairės dėl tinkamumo (796 KB)

Attends For Men Suvestinė Attends For Men Suvestinė (1011 KB)