• Pull-Ons 3S
 • Pull-Ons 3S
 • Pull-Ons 3S
 • Pull-Ons 3S
 • Pull-Ons 3S
 • Pull-Ons 3S
{tag_name_nolink}

Pull-Ons 3S

Pakuočių skaičius: 22 pieces | Produkto kodas: 207284
 • Vienkartinės priglundančios kelnaitės, skirtos naudoti lyg nuosavos kelnaitės
 • Skirtos esant lengvam Šlapimo ir (arba) iŠmatų nelaikymui
 • Su sugeriančiu pagrindu, padėsiančiu sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrinti apsaugą nuo blogo kvapo ir apsisaugoti nuo odos iŠsausėjimo

Attends Pull-Ons 3 - tai sugeriančios kelnaitės, skirtos dėvėti lyg nuosavos kelnaitės esant lengvam Šlapimo ir iŠmatų nelaikymui. Kelnaitės yra lanksčios formos, sukurtos taip, kad priglustų prie kūno ir su sugeriančiu sluoksniu, kad padėtų sumažinti pratekėjimo riziką, užtikrintų apsaugą nuo blogo kvapo ir apsaugotų nuo odos iŠsausėjimo. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, tam reikia iŠmatuoti savo klubus ir juosmenį ir pasirinkti didesnę iŠ dviejų apimčių.

Galimi dydžiai: mažas, vidutinis, didelis ir labai didelis.

Šio produkto sugeriamumo lygiai - 3, 5 ir 8.

 • Aktyvioji zona - tai plotas ákloto viduryje, kur ið tiesø prireikus uþtikrinamas greitas susigërimas.

 • Laidi orui medþiaga odai leidþia kvëpuoti, o tai gerina odos bûklæ.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Pull-Ons - tai ávairios "viskas viename" tipo sugerianèios kelnaitës kurias galima apsimauti ir nusimauti kaip áprastus apatinius ir kurios sukurtos kontroliuoti vidutinio stiprumo arba itin stiprø ðlapimo nelaikymà ir (arba) iðmatø nelaikymà.

Pull-Ons

ðonuose esanèios plokðtelës, kurios prireikus nuimti lengvai atsidaro, ir galima lengvai nuvilkti kelnaites.

Platus orui laidus elastinis juosmens dirÞas padeda uÞtikrinti patogø vilkëjimà, ir taip sumaÞinama pratekëjimo rizika ir vilkin�iajam uÞtikrinamas didesnis komfortas.

Balta tekstilë yra iðorinis sluoksnis, kurio reikia didesniam komfortui ir diskretiðkumui uÞtikrinti.

Itin gerai sugeriantis sluoksnis padeda geriau apsisaugoti nuo pratekëjimo, iðsaugoti sausà odà ir apsisaugoti nuo blogo kvapo.

ðio produkto dydis ir sugeriamumo lygis nurodytas ant iðorinio sluoksnio, kad bÞtø lengviau nustatyti produktus slaugos namuose (palatose).

Drëgmës indikatoriumi siekiama uÞtikrinti gerà slaugà ir jis parodo, kad laikas keisti áklotà.

Elastano spalva padeda nustatyti produkto iðorinè pusè.

Banguotas kojos elastingas dirÞas skirtas uÞtikrinti glaudø mÞvëjimà ir padeda sumaÞinti pratekëjimo rizikà.

Apsaugos nuo pratekëjimo sumaÞina pratekëjimo rizikà.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends Pull-Ons Gairės dėl tinkamumo Attends Pull-Ons Gairės dėl tinkamumo (845 KB)

Attends Pull-Ons Suvestinė Attends Pull-Ons Suvestinė (1525 KB)