• Slip Active 8M
 • Slip Active 8M
 • Slip Active 8M
 • Slip Active 8M
 • Slip Active 8M
 • Slip Active 8M
{tag_name_nolink}

Slip Active 8M

Pakuočių skaičius: 28 pieces | Produkto kodas: 200728
 • Produktai "viskas viename" skirti naudoti esant sunkiam Šlapimo ir (arba) iŠmatų nelaikymui
 • Dvi keletą kartų tvirtinamos juostos skirtos pritvirtinti įklotą vietoje

įklotas turi sugeriantį sluoksnį, padėsiantį sumažinti pratekėjimo riziką, apsaugoti odą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, tam reikia iŠmatuoti savo klubus ir pasirinkti didesnę iŠ dviejų apimčių. Galimi juosmens dydžiai: M ir L.

Šio produkto sugeriamumo lygiai - 8, 9 ir 10.

 • Aktyvioji zona - tai plotas ákloto viduryje, kur ið tiesø prireikus uþtikrinamas greitas susigërimas.

 • Laidi orui medþiaga odai leidþia kvëpuoti, o tai gerina odos bûklæ.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Pagrindinë technologija su iðkilaus pluoðto kaupimo sluoksniu padeda uþtikrinti maþà pH lygá, kuris bûtø panaðus á odos pH.

 • Attends" produktai yra testuojami ir patvirtinami proDERM Taikomøjø dermatologijos moksliniø tyrimø institute.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Slip Active yra ávairÞs diskretiðki "viskas viename" áklotai sukurti vilkëti esant stipriam ðlapimo ir (arba) iðmatø enlaikymui.

Slip Active

Baltas vandeniui atsparus iðorinis sluoksnis skirtas padëti apsaugoti nuo pratekëjimo.

Dviejø etapø tvirtinimo elementas, kurá galima uÞsegti keletà kartø, padeda uÞtikrinti patogø vilkëjimà. Naudokite mëlynà reguliuojamà juostà norëdami ið naujo naudoti produktà ir jeigu reikia jà reguliuokite. Tuomet pritvirtinkite pla�ias juostas, kad áklotas bÞtø pritvirtintas savo vietoje.

Drëgmës indikatorius padeda uÞtikrinti kokybiðkà slaugà ir parodo, kai reikia keisti áklotà.

Dydis ir sugeriamumo lygis nurodyti ant iðorinio sluoksnio, kad bÞtø galima paprastai atpaÞinti ðiuos produktus slaugos namuose (palatose).

Anatomiðkai pritaikytos formos pagrindas patogiai priglunda prie kÞno.

Itin gerai sugeriantis pagrindas su kaupiamuoju sluoksniu padeda geriau apsisaugoti nuo pratekëjimo, iðsaugoti sausà odà ir apsisaugoti nuo blogo kvapo.

Ant kojos esantis atvartas sumaÞina pratekëjimo rizikà.

Iðlenktas kojos elastingas dirÞelis uÞtikrina patogesná vilkëjimà ir padeda sumaÞinti pratekëjimo rizikà.

Orui laidi tekstilë, pavyzdÞiui, sparneliai, uÞtikrina komfortà ir priglunda aplink juosmená bei gerinà odos bÞkl�.