• Slip Regular 8M
 • Slip Regular 8M
 • Slip Regular 8M
 • Slip Regular 8M
 • Slip Regular 8M
 • Slip Regular 8M
{tag_name_nolink}

Slip Regular 8M

Pakuočių skaičius: 28 pieces | Produkto kodas: 203682
 • Attends Slip Regular 8M - tai produktai "viskas viename", skirti naudoti esant sunkiam Šlapimo ir (arba) iŠmatų nelaikymui
 • Attends Slip Regular turi keturias tvirtinimo juostas, skirtas pritvirtinti įklotą vietoje

įklotas turi sugeriantį sluoksnį, padėsiantį sumažinti pratekėjimo riziką, apsaugoti odą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, tam reikia iŠmatuoti savo klubus ir pasirinkti didesnę iŠ dviejų apimčių. Galimi juosmens dydžiai: M ir L. Šio produkto sugeriamumo lygiai - 8, 9 ir 10.

 • Aktyvioji zona - tai plotas ákloto viduryje, kur ið tiesø prireikus uþtikrinamas greitas susigërimas.

 • Laidi orui medþiaga odai leidþia kvëpuoti, o tai gerina odos bûklæ.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Pagrindinë technologija su iðkilaus pluoðto kaupimo sluoksniu padeda uþtikrinti maþà pH lygá, kuris bûtø panaðus á odos pH.

 • Attends" produktai yra testuojami ir patvirtinami proDERM Taikomøjø dermatologijos moksliniø tyrimø institute.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Slip Regular - tai ávairÞs "viskas viename" áklotai skirti naudoti esant stipriam ðlapimo ir (arba) iðmatø nelaikymui.

Slip Regular

Anatomiðkai pritaikytos formos pagrindas uÞtikrina patogø vilkëjimà.

Orui laidi tekstilë, pavyzdÞiui, sparneliai, uÞtikrina komfortà ir priglunda aplink juosmená ir pagerina odos bÞkl� (iðskyrus XS dydá).

Drëgmës indikatorius padeda uÞtikrinti kokybiðkà slaugà ir parodo, kad reikia keisti áklotà.

Dydis ir sugeriamumo lygis nurodyti ant iðorinio sluoksnio, kad produktus bÞtø lengviau atpaÞinti slaugos namuose (palatose).

Balta orui laidi tekstilë, pavyzdÞiui, ant iðorinio sluoksnio, padeda apsaugoti nuo pratekëjimo (jos nëra XS/XL dydÞio áklotuose).

Iðlenktas ant kojos esantis elastingas dirÞelis uÞtikrina geresná vilkëjimà ir padeda sumaÞinti pratekëjimo rizikà.

Itin gerai sugeriantis pagrindas su kaupiamuoju sluoksniu uÞtikrina geresnè apsaugà nuo pratekëjimo, padeda iðsaugoti sausà odà ir apsaugo nuo nemalonaus kvapo.

Ant kojos esantis atvartas maÞina pratekëjimo rizikà.

Elastinë juosta per juosmená uÞrikrina patogesná vilkëjimà (jos nëra XS dydÞio produktuose).