• Slip Regular Plus 10M
  • Slip Regular Plus 10M
  • Slip Regular Plus 10M
  • Slip Regular Plus 10M
  • Slip Regular Plus 10M
  • Slip Regular Plus 10M
{tag_name_nolink}

Slip Regular Plus 10M

Pakuočių skaičius: 14 pieces | Produkto kodas: 201442
  • Produktai "viskas viename" skirti naudoti esant sunkiam Šlapimo ir (arba) iŠmatų nelaikymui
  • Keturios keletą kartų tvirtinamos juostos, skirtos pritvirtinti įklotą vietoje

įklotas turi sugeriantį sluoksnį, padėsiantį sumažinti pratekėjimo riziką, apsaugoti odą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, tam reikia iŠmatuoti savo klubus ir pasirinkti didesnę iŠ dviejų apimčių.

Šio produkto sugeriamumo lygis - 10.

  • Aktyvioji zona - tai plotas ákloto viduryje, kur ið tiesø prireikus uþtikrinamas greitas susigërimas.

  • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

  • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Slip Regular Plus - tai ávairÞs "viskas viename" áklotai skirti vilkëti esant stipriam ðlapimo ir (arba) iðmatø nelaikymui.

Slip Regular Plus

Juose yra keletà kartø tvirtinama sistema su keturiomis juostomis, padedanèiomis áklotà pritvirtinti.

Anatomiðkai pritaikytos formos pagrindas uÞtikrina komfortabilumà.

Drëgmës indikatorius padeda uÞtikrinti kokybiðkà slaugà ir parodo, kai áklotà reikia keisti.

Dydis ir sugeriamumo lygis nurodyti ant iðorinio sluoksnio, kad bÞtø lengviau produktus atpaÞinti slaugos namuose (palatose).

Baltas vandeniui atsparus iðorinis sluoksnis padeda uÞtikrinti apsaugà nuo pratekëjimo.

Iðgaubtas ant kojos esantis elastinis dirÞelis uÞtikrina patogesná vilkëjimà ir padeda sumaÞinti pratekëjimo rizikà.

Itin gerai sugeriantis sluoksnis su kaupiamuoju sluoksniu didina apsaugà nuo pratekëjimo, uÞtikrina odos sausumà ir apsaugà nuo blogo kvapo.

Apsauga nuo pratekëjimo maÞina pratekëjimo rizikà.

Elastinë juosta aplink juosmená uÞtikrina geresná prigludimà.