• Soft 0 Ultra Mini
 • Soft 0 Ultra Mini
 • Soft 0 Ultra Mini
 • Soft 0 Ultra Mini
 • Soft 0 Ultra Mini
 • Soft 0 Ultra Mini
{tag_name_nolink}

Soft 0 Ultra Mini

Pakuočių skaičius: 28 pieces | Produkto kodas: 205068
 • Anatominėms formoms pritaikytas įklotas labai lengvam Šlapimo nelaikymui
 • Su orui laidžiu iŠoriniu sluoksniu
 • Su tvirtinimo juostele, leidžiančia Šį produktą vilkėti su savo prigludusiomis kelnaitėmis

Attends Soft 0 Ultra Mini - tai tekstilės anatomiŠkai pritaikytų formų įklotas lengvam Šlapimo nelaikymui. Tvirtinimo juosta ant iŠorinio įkloto sluoksnio leidžia įklotą naudoti su savo prigludusiomis kelnaitėmis siekiant užtikrinti papildomą diskretiŠkumą ir komfortą. įklotas turi orui laidų iŠorinį sluoksnį ir sugeriantį pagrindą, padėsiantį sumažinti pratekėjimo riziką, apsaugoti odą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo.

Šio produkto sugeriamumo lygiai - 0 Ultra Mini, 1 Mini, Mini Long 1, 2 Normal, 3 Extra, 3 Extra Plus, 4, 5, 6, 7.

*PraŠome atkreipti dėmesį, kad Šiuo metu atnaujiname pakuotes: jūsų gaunamos pakuotės gali skirtis nuo virŠuje pateikiamo paveikslėlio.

 • Laidi orui medþiaga odai leidþia kvëpuoti, o tai gerina odos bûklæ.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Minkštesnė, odos draugiškas aukščiausio lapas.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Soft - tai ávairÞs maÞi anatomiðkai pritaikytos formos áklotai skirti vilkëti esant nuo itin lengvo iki stipraus ðlapimo nelaikymo.

Soft

Itin gerai sugeriantis pagrindas su kaupiamuoju sluoksniu gerina apsaugà nuo pratekëjimo, padeda iðsaugoti odos sausumà ir apsaugo nuo blogo kvapo.

Anatomiðkai pritaikytos formos pagrindas uÞtikrina komfortabilumà.

Minkðtas putø elastingas dirÞelis (Soft 2 - 7) yra taurelës formos ir padeda uÞtikrinti patogesná vilkëjimà ir maÞina pratekëjimo rizikà.

Baltas orui laidus iðorinis sluoksnis apsaugo nuo pratekëjimo ir didina komfortabilumà, diskretiðkumà ir odos bÞkl�.

Tvirtinimo juostelës leidÞia áklotus vilkëti gerai priglundanèiais apatiniais siekiant uÞtikrinti papildomà diskretiðkumà.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends Soft Gairės dėl tinkamumo Attends Soft Gairės dėl tinkamumo (657 KB)

Attends Soft Suvestinė Attends Soft Suvestinė (758 KB)