• Soft 2 Normal
 • Soft 2 Normal
 • Soft 2 Normal
 • Soft 2 Normal
 • Soft 2 Normal
 • Soft 2 Normal
{tag_name_nolink}

Soft 2 Normal

Pakuočių skaičius: 12 pieces | Produkto kodas: 207239
 • Anatominėms formoms pritaikytas įklotas, naudojamas esant lengvam Šlapimo nelaikymui
 • Su sugeriančiu pagrindu, padėsiančiu sumažinti pratekėjimo riziką, apsaugoti odą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo
 • Su tvirtinimo juostele, leidžiančia Šį produktą vilkėti su savo prigludusiomis kelnaitėmis

Attends Soft 2 Normal - tai anatomiŠkai pritaikytos formos įklotas, skirtas naudoti esant labai lengvam Šlapimo nelaikymui. Su orui laidžiu iŠoriniu sluoksniu, su tvirtinimo juosta, kuri leidžia įklotą naudoti su savo prigludusiomis kelnaitėmis siekiant papildomo diskretiŠkumo ir patogumo. Sugeriantis pagrindas leidžia sumažinti pratekėjimo riziką, apsaugoti odą nuo blogo kvapo ir odos iŠsausėjimo.

Šio produkto sugeriamumo lygiai - 0 Ultra Mini,1 Mini, Mini Long 1, 2 Normal, 3 Extra, 3 Extra Plus, 4, 5, 6, 7.

 • Aktyvioji zona - tai plotas ákloto viduryje, kur ið tiesø prireikus uþtikrinamas greitas susigërimas.

 • Laidi orui medþiaga odai leidþia kvëpuoti, o tai gerina odos bûklæ.

 • Natûrali apsauga nuo blogo kvapo sumaþina rizikà, kad atsiras nemalonus kvapas.

 • Minkštesnė, odos draugiškas aukščiausio lapas.

 • Produktai supakuoti po vienà siekiant geresnës higienos ir didesnës veiksmø laisvës.

 • Greitai iðdþiûstantis, greitai iðdþiûstantis, "Tai greitai iðdþiûstantis kaupiamasis sluosnis, esantis ið karto po virðutiniu sluoksniu, kuriame ðlapimas patenka á áklotà.Jis greitai sugeria ðlapimà nuo odos á áklotà ir neleidþia ðlapimui patekti atgal á pavirðiø. Jis gali sulaikyti ðlapimo srautà nedarant poveikio tam, kaip áklotas veikia, o vartotojams tai padeda uþtikrinti iðskirtiná odos sausumà ir apsaugà nuo pratekëjimo.

Attends Soft - tai ávairÞs maÞi anatomiðkai pritaikytos formos áklotai skirti vilkëti esant nuo itin lengvo iki stipraus ðlapimo nelaikymo.

Soft

Itin gerai sugeriantis pagrindas su kaupiamuoju sluoksniu gerina apsaugà nuo pratekëjimo, padeda iðsaugoti odos sausumà ir apsaugo nuo blogo kvapo.

Anatomiðkai pritaikytos formos pagrindas uÞtikrina komfortabilumà.

Minkðtas putø elastingas dirÞelis (Soft 2 - 7) yra taurelës formos ir padeda uÞtikrinti patogesná vilkëjimà ir maÞina pratekëjimo rizikà.

Baltas orui laidus iðorinis sluoksnis apsaugo nuo pratekëjimo ir didina komfortabilumà, diskretiðkumà ir odos bÞkl�.

Tvirtinimo juostelës leidÞia áklotus vilkëti gerai priglundanèiais apatiniais siekiant uÞtikrinti papildomà diskretiðkumà.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends Soft Gairės dėl tinkamumo Attends Soft Gairės dėl tinkamumo (657 KB)

Attends Soft Suvestinė Attends Soft Suvestinė (758 KB)