• Stretch Fit Pants M
  • Stretch Fit Pants M
  • Stretch Fit Pants M
  • Stretch Fit Pants M
  • Stretch Fit Pants M
  • Stretch Fit Pants M
{tag_name_nolink}

Stretch Fit Pants M

Pakuočių skaičius: 3 pieces | Produkto kodas: 202937
  • įvairios tvirtinimo kelnaitės, kurios laiko anatomiŠkai pritaikytos formos įklotus vietoje. Svarbu užtikrinti, kad įklotas būtų arti kūno, siekiant užtikrinti, kad Šlapimas greitai susigertų į įklotą, kad būtų sumažinta pratekėjimo rizika.
  • Jie sukurti taip, kad jausmas juos vilkint būtų toks, lyg vilkėtumėte įprastus apatinius ir jie balti, kad būtų užtikrintas didesnis diskretiŠkumas. Kelnaitės pagamintos iŠ puikios minkŠtos, elastinės medžiagos, kuri yra patogi.
  • Šios kelnaitės būna 3 skirtingų dydžių: S, M ir L ir tinka tiek vyrams, tiek moterims. Spalvota juostelė ant juosmens padeda nuspręsti, koks produto dydis.

    Attends Stretch Fit Pants galima skalbti iki 50 kartų esant 60-95*C.

Attends Stretch Fit kelnaitës - tai ávairios pritvirtinamos kelnaitës be kleðniø, kurios skirtos naudoti su Attends ávairiø formø áklotais, kad bÞtø galima pritvirtinti áklotà tam tikroje vietoje.

Stretch Fit Pants

Visos kelnaitës yra baltos, kad uÞtikrintø geresná diskretiðkumà.

Pagamintos ið kokybiðkos minkðtos elastinës medÞiagos, kuri yra tvirta ir uÞtikrina didesná komfortà, geriau priglunda ir pritvirtina áklotà.

Skirtingos spalvos juostos aplink juosmená viduje padeda atpaÞinti kelnaièiø dydá.

Dvipusës siÞlës kelnaièiø iðorëje padeda sumaÞinti rizikà, kad ant odos neliktø Þymiø.

Kelnaitës be kleðiø ir atrodo ir yra vilkimos kaip áprasti apatiniai, uÞtikrinantys geresná diskretiðkumà juos vilkintiems.

Jas galima skalbti iki 50 kartø 60°C po to ðvelniai paskleidus iðdÞiovinti Þemoje temperatÞroje.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends Stretch Fit Pants Suvestinė Attends Stretch Fit Pants Suvestinė (1498 KB)