• Stretch Pants Comfort S
  • Stretch Pants Comfort S
  • Stretch Pants Comfort S
  • Stretch Pants Comfort S
  • Stretch Pants Comfort S
  • Stretch Pants Comfort S
{tag_name_nolink}

Stretch Pants Comfort S

Pakuočių skaičius: 3 pieces | Produkto kodas: 205860
  • Tvirtinimo kelnaitės, naudojamos su "Attends Contours" anatomiŠkai pritaikytos formos įklotais
  • Attends Stretch Pants Comfort - tai kelnaitės su trumpomis kleŠnėmis, naudojamos siekiant didesnio patogumo dėvint.

Attends tvirtinimo kelnaitės yra įvairios ir gali būti naudojamos su "Attends Contour" anatomiŠkai pritaikytos formos įklotais, siekiant užtikrinti, kad produktas iŠliktų tvirtai pritvirtintas vietoje ir prigludęs prie kūno siekiant sumažinti pratekėjimo riziką. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, tam reikia iŠmatuoti savo klubus ir juosmenį ir pasirinkti didesnę iŠ dviejų apimtį.

Galima skalbti iki 75 kartų. Po to galima džiovinti vidutinėje temperatūroje. Galimi dydžiai: S, M ir L ir XL.

Attends Stretch Pants Comfort - tai ávairios tvirtinamos kelnaitës su trumpomis kleðnëmis, kurios skirtos vilkëti su Attends pritaikytos formos áklotais juos pritvirtinant savo vietoje.

Stretch Pants Comfort

Kelnaitës be siÞliø, dël to ant odos nelieka Þymiø.

Pagamintos ið kokybiðkos minkðto elastano medÞiagos, kuris didina komfortabilumà, patogesná vilkëjimà ir pritvirtina áklotà.

Já galima skalbti iki 75 kartø 60°C po to ðvelniai paskleidus iðdÞiovinti vidutinëje temperatÞroje.

Visos kelnaitës yra baltos, o tai padeda uÞtikrinti didesná diskretiðkumà.

Kelnaitës turi trumpà kleðnè, kuri uÞtikrina didesná komfortà, patogesná vilkëjimà ir padeda sumaÞinti pratekëjimo rizikà.

Spalva kelnaièiø juosmens juostos viduje padeda lengvai atskirti kelnaièiø dydá.

Dokumentai Parsisiųsti

Stretch Pants Comfort Suvestinė Stretch Pants Comfort Suvestinė (490 KB)