• Stretch Pants Regular S
  • Stretch Pants Regular S
  • Stretch Pants Regular S
  • Stretch Pants Regular S
  • Stretch Pants Regular S
  • Stretch Pants Regular S
{tag_name_nolink}

Stretch Pants Regular S

Pakuočių skaičius: 3 pieces | Produkto kodas: 205785
  • Tvirtinimo kelnaitės, naudojamos su "Attends Contours" anatomiŠkai pritaikytos formos įklotais.

Attends Stretch Pants Regular S - tai įvairios tvirtinimo kelnaitės, kurios gali būti naudojamos su mūsų "Contour" anatomiŠkai pritaikytos formos įklotais siekiant užtikrinti, kad produktas liktų tvirtai pritvirtas savo vietoje ir prigludęs prie kūno siekiant sumažinti pratekėjimo riziką. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, tam reikia iŠmatuoti savo klubus ir juosmenį ir pasirinkti didesnę iŠ dviejų apimtį.

Galima skalbti iki 25 kartų. Po to Švelniai iŠdžiovinti žemoje temperatūroje. Galimi dydžiai: S, M, L ir XL.

Attends Stretch Pants Regular - tai ávairios ekonomiðkos tvirtinamos kelnaitës, kurios sukurtos naudoti su Attends pritaikytos formos áklotais, leidÞianèios pritvirtinti áklotà savo vietoje.

Stretch Pants Regular

Já galima skalbti iki 20 kartø 60°C po to ðvelniai paskleidus iðdÞiovinti vidutinëje temperatÞroje.

Minkðta elastinë medÞiaga didina komfortabilumà, patogesná vilkëjimà ir geriau pritvirtina áklotà.

Dvipusës siÞlës kelnaièiø iðorëje padeda sumaÞinti rizikà, kad odos liks Þymiø.

Visos kelnaitës yra baltos siekiant uÞtikrinti didesná diskretiðkumà.

Ant juosmens juostos esanti spalva padeda lengviau nustatyti kelnaièiø dydá.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends Stretch Pants Regular Suvestinė Attends Stretch Pants Regular Suvestinė (848 KB)