• Stretch Pants S
  • Stretch Pants S
  • Stretch Pants S
  • Stretch Pants S
  • Stretch Pants S
  • Stretch Pants S
{tag_name_nolink}

Stretch Pants S

Pakuočių skaičius: 15 pieces | Produkto kodas: 993917
  • Tvirtinimo kelnaitės, naudojamos su "Attends Contours" anatomiŠkai pritaikytos formos įklotais.
  • Attends Stretch Pants - tai kelnaitės su trumpomis kleŠnėmis, naudojamos siekiant didesnio patogumo dėvint.

Attends - tai įvairios tvirtinimo kelnaitės, kurios gali būti naudojamos su mūsų "Contour" anatomiŠkai pritaikytos formos įklotais siekiant užtikrinti, kad produktas liktų tvirtai pritvirtas savo vietoje ir prigludęs prie kūno siekiant sumažinti pratekėjimo riziką. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį, tam reikia iŠmatuoti savo klubus ir juosmenį ir pasirinkti didesnę iŠ dviejų apimtį.

Galima skalbti iki 25 kartų. Po to Švelniai iŠdžiovinti žemoje temperatūroje. Galimi dydžiai: S, M, L, XL ir XXL.

Attends Stretch Pants - tai ávairios tvirtinamos kelnaitës su trumpomis kleðnëmis, kurios sukurtos vilkëti su Attends ávairiø formø áklotais, jos padeda áklotà pritvirtinti savo vietoje.

Stretch Pants

Viena siÞlë padeda uÞtikrinti, kad áklotas bÞtø tinkamai iðlygintas, o siÞlë nesiliestø su oda ir ant odos neliktø Þymiø.

Kelnaitës turi trumpà kleðnè, uÞtikrinanèià geresná komfortà, patogesná vilkëjimà ir padeda sumaÞinti pratekëjimo rizikà.

Jas galima skalbti iki 25 kartø 60°C po to ðvelniai paskleidus iðdÞiovinti Þemoje temperatÞroje.

Visos kelnaitës yra baltos ir taip uÞtikrinamas didesnis diskretiðkumas.

Ant juosmens juostos esanti spalva padeda lengvai suÞinoti kelnaièiø dydá.

Minkðta elastinë medÞiaga didina komfortabilumà, uÞtikrina patogesná vilkëjimà ir pritvirtina áklotà.

Dokumentai Parsisiųsti

Attends Stretch Pants Suvestinė Attends Stretch Pants Suvestinė (1455 KB)